frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

Forslag til lovændring – om psykisk vold

DianaDiana Indlæg: 46
Justitsministeriet 20. nov. 2018: Forslag til ændring af straffeloven:
§ 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for nedværdigende, manipulerende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.
Link til ændringsforslaget:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62502

Der er kun tale om et lovforslag til ændring af straffeloven, så der er stadig et stykke vej endnu.
Du kan følge med her: Folketinget – kriminalisering af psykisk voldPluk fra lovudkastet indledning:

Det kan have store konsekvenser for en persons frihed og psykiske velbefindende at blive udsat for psykisk vold. De negative konsekvenser af psykisk vold kan – især i nære relationer – være langvarige eller endog livsvarige, da den psykiske vold nedbryder ofrenes psykiske integritet. Det er derfor afgørende at værne om ofrene og deres retsfølelse, så de får den beskyttelse, forståelse og anerkendelse fra samfundet, som de fortjener.

På den baggrund er der efter Justitsministeriets opfattelse behov for at indføre en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven. På den måde afspejles det, at psykisk vold kan være lige så alvorlig og skadelig som fysisk vold, og at udøvelse af psykisk vold er lige så strafværdigt som udøvelse af vold i øvrigt. Lovforslaget har således til formål at kriminalisere psykisk vold i nære relationer.

Lovforslaget har herudover til formål at sidestille psykisk vold med fysisk vold i relation til f.eks. strafforhøjelse på grund af tidligere domme om vold (gentagelsesvirkning). Strafforhøjelsen foreslås således at finde anvendelse på gerningsmænd til vold eller psykisk vold, som tidligere har fået en dom for enten vold, psykisk vold eller en anden forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold.
Di 💋 #enouQh 
– If U walk through hell, keep walking.

Svar

 • #EnouQh#EnouQh Indlæg: 52
  Redigeret december 2018

  Hvad kan vi forvente af § 243 – om psykisk vold


  Information har i august 2018 et indspark, hvor de bl.a. fortæller om erfaringerne i England og Wales.

  Du kan læse artiklen online her: 

  Da loven om ‘coercive control’ (psykisk vold) blev vedtaget i 2015, blev der i 38 af 43 politikredse fra marts 2016 til marts 2017 registreret 4246 sager om coercive control. I 2017 blev der rejst tiltale i 468 sager, og 235 personer blev dømt.

  Det svarer til 5,5%

  En undersøgelse fra Lancaster University i samarbejde med en politikreds, hvor 18.000 sager om vold i hjemmet blev gennemgået, viste at kun 156 sager blev registreret som coercive control. 86% af sagerne indholdt beviser på coercive control, som ikke blev efterforsket. 

  Polikredsen havde ikke fået ekstra uddannelse eller økonomiske midler til at håndhæve den nye paragraf.

  Det svarer til 0,9%

  I Justitsministeriets lovmateriale til paragraf 243 skriver de 20. november 2018 bl.a.: 

  3. Økonomiske og implementeringskonsekvenser for det offentlige
  Der forventes få sager årligt om psykisk vold efter den foreslåede § 243. Der forventes herved i det væsentlige at være tale om sager, hvor der foretages samtidig strafforfølgning for andre lovovertrædelser, herunder f.eks. vold eller trusler. Der vil formentlig i meget få sager årligt blive indledt strafforfølgning for overtrædelse af den foreslåede § 243, uden en samtidig strafforfølgning af andre strafbare forhold.


  Konklusionen må være, at vi med loven alene ikke når i mål – med mindre der sker en opkvalificering, af de der skal håndhæve loven!

  Jo, vi får som samfund fortalt, at vi ikke accepterer psykisk vold, og det er et stort fremskridt – men loven ikke har konsekvenser for udøvere af psykisk vold – så har den jo reelt ingen værdi!
 • #EnouQh#EnouQh Indlæg: 52
  Redigeret december 2018
  Lev Uden Vold har sendt deres høringssvar vedr. § 243 til Justitsministeriet.

  Her er et par hilites:
  Overordnet er vi meget tilfredse med udkastet til lovforslaget. Når det er sagt, er der også en række punkter, som vi gerne ser, at der bliver tilføjet i bestemmelsen.
  Vi foreslår, at der til bestemmelsen føjes et stk. 2, som lyder som følger: 

  ”Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når den psykiske vold er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af varigheden, de anvendte virkemidler som fx overvågning eller isolation, eller grundet de psykiske skader, som adfærden har påført forurettede”. 

  Derved vil straffen for psykisk vold ligestilles med straffen for fysisk vold efter straffelovens § 244, i overensstemmelse med lov nr. 223, som blev vedtaget den 31. maj 2018.
  Lev Uden Vold mener, at den kommende § 243 bør tilføjes til retsplejelovens § 741 a, stk. 2, så der sker obligatorisk beskikkelse af bistandsadvokat i disse sager.

  Det angives i sidstnævnte bestemmelses forarbejder, at hensigten er ”...at sikre, at advokatbistanden ikke fravælges som følge af en tilstand af forvirring og manglende overblik”. Det er vores opfattelse, at tilsvarende hensyn gør sig gældende vedrørende forurettede i sager om psykisk vold i en nær relation. Vi mener derfor, at de har krav på det samme værn som fx ofre for voldtægt.
  Der er behov for politisk vilje og handlekraft for at sikre en ordentlig implementering og forankring af en ny straffebestemmelse. Herunder særligt uddannelse af politiet.

  Du kan læse hele svaret her: http://bit.ly/lev-uden-vold

Log in eller Registrér for at kommentere.