frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

Folketinget: Skærpet lovgivning mod psykisk vold

BigMaQBigMaQ Indlæg: 53
Redigeret november 2018 i Lovgivning – om psykisk vold
Fremsat den 28. november 2017 af Josephine Fock (ALT), Rune Lund (EL) og Marianne Jelved (RV)
Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at tage de nødvendige initiativer til at skærpe lovningen, sikre nationale retningslinjer, redskaber og kompetencer til håndteringen af psykisk vold og udarbejde en national handlingsplan for en forebyggende, koordineret og oplyst indsats mod psykisk vold.

Baggrund for lovforslaget:

– Justitsministeriet har i et notat om de lovgivningsmæssige konsekvenser af en ratificering af Istanbulkonventionen argumenteret for, at straffelovens § 245, stk. 2, og § 266 udgør et tilstrækkeligt værn mod psykisk vold. Men flere organisationer og eksperter peger i ovennævnte skyggerapport på, at retspraksis ikke følger den formelle og teoretiske mulighed i de gældende paragraffer.

– Justitsministeriet og Strafferetsplejeudvalget har yderligere argumenteret for, at psykisk vold er svært af definere og dermed afgrænse strafferetligt (Strafferetsplejeudvalget, Betænkning 1526/11 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning). Forslagsstillerne mener dog, at Danmark kan lade sig inspirere af de andre lande, der allerede har kriminaliseret psykisk vold (f.eks. Norge og England), og FN's ekspertgruppe, der påpeger, at det er muligt at undgå afgrænsningsvanskeligheder og bevismæssige vanskeligheder (»Good practices in legislation on violence against women«, United Nations, 2008, s. 26).

– Forslagsstillerne ønsker derfor, at der indføres en særskilt paragraf i straffeloven om psykisk vold.


Øvrige hilstes:

  • Der skal udvikles redskaber, der screener for, om man er udsat for psykisk vold - og om der begås psykisk vold. Det forudsætter, at psykisk vold er anerkendt af retsvæsenet som en voldsform.
  • Det skal sikres, at personer, der er udsat for vold i nære relationer, tør anmelde både fysisk og psykisk vold - og ikke mindst, at anmeldelsen fører til, at der bliver rejst en sigtelse mod gerningspersonen i de sager, hvor grundlaget er til stede.
  • De fagprofessionelle, der arbejder med eller tæt på de personer, der har været udsat for vold i nære relationer, og deres familier, skal vide mere om vold i nære relationer, bl.a. den psykiske vold.
  • Der skal udvikles redskaber, der screener for, om man er udsat for psykisk vold - og om der begås psykisk vold. Det forudsætter, at psykisk vold er anerkendt af retsvæsenet som en voldsform.
  • National handlingsplan for en konkret, forebyggende og koordineret indsats mod vold i nære relationer med fokus på psykisk vold
  • Dertil skal borgere have adgang til en online-portal, hvis de har været udsat for psykisk vold og overvejer at anmelde det - efter skotsk forbillede, hvor Police Scotland har oprettet en hjemmeside om »domestic abuse

Du kan læse hele lovforslaget her: Lovforslag om skærpet lovgivning mod psykisk vold.


BigMaQ
¯\_(ツ)_/¯
Log in eller Registrér for at kommentere.