frame

EnouQh.com

Du behøver ikke at registrere dig eller logge ind for at læse indspark i debatten, men vi vil elske, hvis du opretter en profil og deltager aktivt

Log ind Registrer

§ 243 – høringssvar

#EnouQh har samlet nogle af de høringssvar, der er afgivet på baggrund af den nye § 243, som kriminaliserer psykisk vold.

Her er et par pluk med links til de pågældende høringssvar.

Opsummering af høringssvar fra div. organisationer:


Mødrehjælpen:

Mødrehjælpen undres over, at der i bemærkninger til forslaget står, at ”der forventes meget få sager efter den foreslåede § 243.”. 

Når undersøgelser peger på, at psykisk vold er den hyppigst forekommende form for partnervold, er det et besynderligt signal fra lovgivers side. 

Mødrehjælpen anerkender, at psykisk vold ofte optræder i sammenhæng med andre voldsformer, men da dette ikke nødvendigvis er tilfældet, bør strafforfølgning udelukkende på grundlag af psykisk vold være muligt. 

Mødrehjælpen frygter, at denne bemærkning vil gøre det vanskeligt for ofre for psykisk vold at rejse en sag, hvis de ikke samtidig har synlige skader fra fysisk vold eller fx konkrete eksempler på økonomisk eller materiel vold, hvilket udgør et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem.


Retspolitisk forening

Selv om vi overordnet kan tilslutte os forslaget, er det ikke uden betænkelighed, at begrebet psykisk vold, selv om det er kendt på socialområdet, nu introduceres i straffeloven og andre nævnte love, da begrebet ikke er veldefineret, og da anvendelsen på socialområdet ikke ukritisk bør kunne overføres til strafferetten mv. 

I strafferetten bør begrebet have et klarere og snævrere anvendelsesområde end i socialretten af fundamentale retssikkerhedsmæssige grunde.


Lev Uden Vold

Lev Uden Vold foreslår, at kontrol nævnes i bestemmelsens gerningsindhold, så der kommer til at stå ”...nedværdigende, manipulerende, kontrollerende eller krænkende adfærd...”. Det er vores erfaring, at kontrol indgår som et væsentligt element i den psykiske vold.

Vi foreslår, at der til bestemmelsen føjes et stk. 2, som lyder som følger: ”Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når den psykiske vold er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af varigheden, de anvendte virkemidler som fx overvågning eller isolation, eller grundet de psykiske skader, som adfærden har påført forurettede”.


Det Nationale Voldsobservatorium (C/O Kvinderådet)

Voldsobservatoriet finder den indledende bemærkning om det forventede lave antal sager årligt stærkt bekymrende og i skarp kontrast til omfanget af psykisk partnervold og til at psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold i Danmark.

Om end det anerkendes, at det kan være vanskeligt at gennemføre straffesager om psykisk vold, bl.a. af bevismæssige grunde, finder Voldsobservatoriet, at bemærkningen udgør et signal til både offentligheden og myndighederne om, at politi og anklagemyndighed ikke behøver at prioritere sager om psykisk vold. Voldsobservatoriet opfordrer derfor Justitsministeriet til at fjerne denne sætning.


Børnerådet (Børns Vilkår, Red Barnet, Mødrehjælpen)

Derudover skal det bemærkes, at når man afgrænser målgruppen til ’personer i forurette- des husstand’, så vil andre omsorgspersoner, som børn møder i de arenaer de bevæger sig i, ikke være omfattet. Dette vil fx være tilfældet for personale på et opholdssted, men også lærere og pædagoger, der i nogle tilfælde vil være sammen med barnet længere tid end deres forældre. Det er vores anbefaling, at man i bemærkningerne til lovændringen klart tager stilling til, hvorledes man vil håndtere psykisk vold begået af denne person- gruppe i en retslig sammenhæng.


Joan-Søstrene

Det forlyder, at man under den nye politiuddannelse har beskåret undervisningen vedrørende personfarlig kriminalitet til kun fire (4) dage. I forvejen har politiet gennem årene udvist en dokumenteret manglende overholdelse af retsplejelovens regler om beskikkelse af bistandsadvokat.

Det forekommer derfor endog meget nærliggende, at den kommende lovgivning ikke vil blive anvendt i praksis, medmindre der afsættes midler til en grundig uddannelse af politi og anklagemyndighed. Det er efter vores opfattelse tilsvarende nødvendigt at etablere interventionskontorer i alle politikredse, der skal tage over med praktisk og social støtte til parterne i sager om alvorlig parforholdsvold – det være sig psykisk, fysisk eller sexuel – når politiet har udført deres indledende arbejde.


Det Kriminalpræventive Råd

Imidlertid synes en række fænomener at være udeladt i den foreslåede definition. Her henledes opmærksomheden særligt på kærestevold, som forekommer mellem yngre personer, der ikke nødvendigvis har eller har haft bopæl sammen. DKR har i flere år arbejdet med at forebygge kærestevold. Det synes naturligt, at fænomenet indgår i straffelovens definition.


Log in eller Registrér for at kommentere.